עגלת הקניות

0
סה"כ עלות המוצרים

תקנון תנאי שימוש באתר בודהיזם בישראל מוציאים לאור בע”מ

1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Buddhism-israel.org (להלן: “האתר”) של בודהיזם בישראל מוציאים לאור בע”מ ח.פ 516379930 (להלן: “החברה”) שכתובתה הר-רמון 697, מודיעין מכבים רעות. השימוש באתר הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים באתר.

1.2 השימוש ו/או הביקור באתר כפוף להוראות ולתנאים המופיעים בתנאי השימוש ו/או ביתר תכני האתר עצמו (להלן: “תנאי השימוש”) ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש ו/או מבקר באתר (להלן: “משתמש” או “המשתמשים”).

1.3 המשתמש באתר זה, מאשר את הסכמתו לתנאי השימוש אלה לרבות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו כן, המשתמש מאשר בזאת כי קרא את תנאי שימוש אלה בקפידה, הבין אותם והסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל.

1.4 המשתמש מצהיר כי השימוש שיעשה באתר יהיה שימוש חוקי, על פי התנאים שנקבעו ע”י החברה.

1.5 כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמש, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

1.6 האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

1.7 החברה רשאית, בכל עת, להפסיק את פעילות האתר ולשנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש באתר, מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין, וזאת מבלי להודיע למשתמש על כך מראש ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפיה בגין כך.

1.8 משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים ואשר מבקשים לעשות שימוש באתר נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר תנאי השימוש באתר זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת השימוש באתר.

2. מטרות האתר

פרסום מידע ושירותים בנושאים הקשורים לתחום הבודהיזם הכוללים, בין היתר, קידום, הנגשת תכנים והעלאת המודעות והחשיפה לתחום הבודהיזם והדהרמה בקרב הציבור, פרסום תוכן ותכנים, לרבות ספרים, מאמרים, קטעי וידיאו בארץ ומהעולם בתחום הבודהיזם, קידום ופרסום פעילויות של בודהיזם בארץ כגון: הרצאות, ימי עיון, סדנאות, קבוצות לימוד, קורסים, מפגשים מקוונים וכיו”ב בתחום הבודהיזם ע”י החברה ו/או גולשים ו/או מורים ו/או ארגונים בישראל, בתשלום או ללא תמורה.

3. התכנים שבאתר

3.1 המידע והתכנים המופיעים באתר נמסרים למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם בגדר עצה  רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה.

3.2 המידע והתכנים המופיעים באתר מסופקים כמות שהם (As Is), השימוש בתכנים ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג כלפי החברה ו/או נושאי משרה ועובדיה ו/או מי מטעמה לרבות הנהלת האתר ו/או צוות האתר בגין התכנים ו/או כל נזק שעשוי להיגרם ו/או נגרם בגין השימוש באתר ותכניו ו/או הסתמכות על מידע ותכנים כאמור ו/או בקשר עם תכונות השירות או התכנים, מאפייניהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

3.3 החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינותו ופעילותו של האתר. למרות האמור, החברה אינה מתחייבת שהתוכן שיינתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת, והחברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר.

4. תכנים ו/או פרסומים שימסרו ע”י גולשי האתר או צדדים שלישיים

4.1 החברה עשויה, מעת לעת, לאפשר למשתמשים למסור לאתר או לפרסם במסגרת האתר תכנים כגון: המלצות, קטעי וידיאו תמונות, מאמרים וכיוצ”ב ו/או פרסומים בקשר למתן שירותים הקשורים לתחום הבודהיזם כגון: פרסום ימי עיון, הרצאות, קורסים, ריטריטים וסדנאות, הן ללא תשלום והן בתשלום, אשר יסופקו או יתבצעו ע”י צד שלישי ובכלל זה מורים ו/או מדריכים ו/או מרצים בתחום הבודהיזם (להלן: “תכני גולשים”, “צד שלישי”, בהתאמה). החברה אינה מתחייבת לפרסם את תכני הגולשים שנמסרו לה ע”י הצד השלישי או להמשיך לפרסם תכני גולשים אלה והחברה רשאית להסירם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מתחייב כי תכני הגולשים שנמסרו על ידו חוברו על ידו וכי הינו בעל מלוא הזכויות בהם, כי הינו רשאי למסור את תכני הגולשים לחברה וכי לא יהיה בפרסומם או עשית שימוש בהם משום הפרת כל דין ו/או הפרת זכויות צד שלישי בהם.

4.2 במסירת התכנים המשתמש מקנה בזאת לחברה רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות שימוש בתכנים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לפרסם את התכנים, לעורכם, לשנותם, להפיצם בכל מדיה, למכרם או להעבירם לצדדים שלישיים והכל מבלי שיהיה המשתמש זכאי לתמורה כלשהי, למעט מכירת שירות ע”י משתמש אשר יועלה על ידו במסגרת האתר.

4.3 המשתמש מאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לטיב ו/או איכות ו/או לתכני הגולשים שיפורסמו באתר ע”י צדדים שלישיים כלשהם והחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף או תוצאתי שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישת שירות ו/או מוצר כלשהו כאמור, לרבות בגין הפסד הכנסה ו/או רווח ובכלל זה כשל עסקה. המשתמש מאשר כי ידועה לו כי מטרת האתר, בין היתר, להנגיש לציבור את תכני הגולשים מבלי שיש בכך כדי להטיל על החברה חובה ו/או התחייבות לבדוק את תכני הגולשים ו/או את זהות הצדדים השלישים אשר יפרסמו את תכני הגולשים ו/או את טיב ו/או איכות השירות שיפורסם במסגרת האתר ויסופק ע”י צד שלישי וכי בכל מקרה של טענה ו/או תביעה על המשתמש להפנותה כלפי אותו צד שלישי שפרסם את תכני הגולשים.

4.4 המשתמש מאשר כי ידוע לו כי רכישת שירות ו/או מוצר באתר שיסופק ו/או יינתן ע”י צד שלישי ובכלל זה רישום להרצאות, לקבוצת לימוד, קורסים, ריטריטים וכיוצ”ב אשר יינתנו ע”י צד שלישי יתבצע באמצעות תשלום ישירות לאותו צד שלישי אשר ינפיק חשבונית מס והחברה לא תישא באחריות כלשהי ובכלל זה לא תישא באחריות כלשהי בגין אספקת השירות ו/או המוצר ו/או בגין טיבו או איכותו של המוצר ו/או בגין אי אספקתו, במלואו או בחלקו, והמשתמש מאשר כי בעת הזמנת המוצר ו/או השירות אשר יסופק ע”י צד שלישי הוא משחרר את החברה מכל אחריות.

5. השימוש באתר

5.1 בכניסה לאתר המשתמש מאשר את תנאי השימוש כמפורט במסמך זה ולהלן.

5.2 המשתמש מאשר כי ידוע לו שחלק מהתוכן המופיע באתר אינו מסופק על ידי החברה וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות וטיב ההודעות והתכנים באתר (לרבות הטעיה ו/או תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת האתר) וכי החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבאתר.

5.3 המשתמש מסכים ומתחייב שלא לשלוח כל תוכן שאינו חוקי ו/או המפר הוראות כל דין ו/או מפר זכות כלשהי ו/או כוזב ו/או מזיק (לרבות משלוח חומר המכיל וירוסים) ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר לרבות של גולש אחר ולא להתחזות לאחר ו/או העלול להפר זכויות של צד שלישי כלשהו.

5.4 המשתמש מסכים ומתחייב שלא להעלות כל תוכן ו/או פרסומת מסחרית או להשתמש באתר לקידום מכירות טובין או שירותים ו/או תכנים שאינם קשורים לתחום הבודהיזם .

5.5 העלאת תוכן לאתר מקנה לחברה רשות בלתי מוגבלת ובלתי מסויגת לעשות בו שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכלל זה לפרסם התכנים, לעורכם, לשנותם, להפיצם בכל מדיה, למכרם או להעבירם לצדדים שלישיים והכל מבלי שתהיה זכאי לתמורה כלשהי.

5.6 הנהלת האתר רשאית לבצע שינוי ו/או מחיקה ו/או הוספה של כל תוכן ו/או הודעה ו/או פרסום באתר וזאת ללא מתן הודעה או נימוקים ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

5.7 המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לחברה מחמת דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפיה בגין הפרת המשתמש איזה מההוראות המפורטות לעיל.

5.8 הנהלת האתר לא תעביר לצד שלישי מידע פרטי אודות המשתמשים באתר, למעט ככל שהדבר נדרש על פי דין ו/או על ידי רשות מוסמכת לדבר ו/או על פי צו שיפוטי או פסק דין ו/או ברכישת מוצר ושירותים מצדדים שלישים המוצעים למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים המידע הדרוש להם לצורך השלמת הרכישה ו/או ככל שהדבר נדרש להגנה על האינטרסים של החברה ו/או לאכיפת תנאי השימוש כמפורט. כותב החושף את מידע פרטי עושה זאת על דעת עצמו ואחריותו הבלעדית תוך שהוא מודע כי מידע זה חשוף לכל.

6. ביצוע הזמנה באתר

6.1 מכירת מוצר כלשהו באתר לרבות ספר מודפס ע”י החברה (להלן: “המוצר” או “המוצרים”) הינה מכירה במחיר כפי שיופיע באתר מעת לעת. למען הסר ספק, החברה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מחיר ומגוון המוצרים.

6.2 מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח. דמי המשלוח, תנאי וזמני אספקה ייקבעו בהתאם למדיניות החברה ויפורסמו באתר (להלן: “דמי המשלוח”).

6.3 מחיר המוצרים באתר, דמי המשלוח, תנאי וזמני אספקת המוצרים ומספר התשלומים האפשריים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

6.4 ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי. לא ניתן לרכוש באתר במזומן או באמצעות שיקים, תווי קניה, זיכויים וקופונים.

6.5 החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לרכישה ו/או הגלישה של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או לפי כל דין, או המנסה לפגוע באופן כלשהו בניהול הרכישות באתר ו/או בפעילותו התקינה של האתר /או בחברה.

6.6 המשתמש ימסור פרטים אישיים הנחוצים לחברה לצורך חיוב אמצעי התשלום לצורך התקשרות עמו ולצורך משלוח המוצר אליו (להלן: “הפרטים האישיים”).

6.7 המשתמש מצהיר כי הפרטים האישיים שימסור במהלך הרכישה יהיו אמיתיים, מלאים ומדויקים. ככל שהפרטים האישיים שימסרו יהיו שגויים או לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים אישיים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים אישיים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה בשל כך, וזאת בין היתר לפי חוק העונשין, תשל”ז-1977, ולפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ”ח-1968.

6.8 המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים האישיים, וכי המטרה לשמה מבוקשים הפרטים האישיים היא לצורך השלמת העסקה.

6.9 החברה תבדוק בין בעצמה ובין באמצעות מי מטעמה את אמצעי התשלום עם הגורם הרלוונטי. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי על ביצוע החיוב ובכפוף לזמינות המלאי, ככל שאין מדובר במוצר דיגיטלי. רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין, הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטים, יהווה אישור על קליטת ההזמנה. הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6.10 כל המוצרים המוצגים למכירה באתר כפופים להימצאותם במלאי. הצגת מוצר באתר אין משמעה כי המוצר נמצא במלאי וניתן לספקו. במידה ולאחר ההזמנה התברר כי המוצר אזל במלאי, יופחת המוצר מההזמנה ללא חיוב. במידה וישנם מוצרים נוספים בהזמנה, ההזמנה תסופק ללא המוצר החסר. למען הסר ספק, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד אחר שייגרם למשתמש עקב אי השלמת הרכישה כאמור וכי התחייבותה של החברה להשלמת הרכישה כפופה, בין היתר, לאישור אמצעי התשלום וזמינות המלאי כאמור.

6.11 תוכנם של המוצרים ובכלל זה ספרים מודפסים ו/או ספרים דיגיטליים ו/או מאמרים מגיע מהסופרים ו/או המחברים שלהם ובאחריותם בלבד. החברה לא תישא באחריות לתוכן המוצרים, הוצאת דיבה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, טעויות דפוס, שגיאות כתבי, או כל תלונה אחרת בקשר לתוכנם של המוצרים.

7. ספרים דיגיטליים

7.1 כל ההוראות המפורטות לעיל ולהלן בתנאי שימוש אלו חלות גם הן על ספרים דיגיטליים. סעיף זה מטרתו להוסיף על הוראות אלו.

7.2 באתר קיימת האפשרות לרכוש מגוון ספרים במהדורה דיגיטלית (להלן: “ספר דיגיטלי”). ספר דיגיטלי הינו קובץ דיגיטלי המאפשר קריאה באמצעות מחשב אישי, טאבלט, או טלפונים חכמים (מערכת הפעלה IOS ואנדרואיד).

7.3 קריאת הספרים הדיגיטליים נעשית באמצעות הדפדפן באזור “הספרים הדיגיטליים שלי” המופיע בחשבון האישי באתר. לאחר הזמנת ספר דיגיטלי, הספר יופיע באזור ייעודי זה באתר והקריאה תתאפשר על ידי לחיצה על הספר ומעבר לעמוד בו ניתן לקרוא בו. הקריאה בספר מתאפשרת על ידי התקן מיוחד (פלאגין) המנגיש את קובץ הטקסט בצורה אינטראקטיבית, מאפשר לגולש לדפדף בספר, לצפות בתוכן העניינים של הקובץ ולהגדיל או להקטין את גודל הדף לקריאה נוחה.
החברה לא תישא באחריות במישרין או בעקיפין לכל בעיה ו/או תקלה, המונעת את קריאת הספרים בהתקן והשימוש בו. במקרה כזה יתאפשר ביטול העסקה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8 – “ביטול הזמנה שבוצעה באתר”.

7.4 ספרים הניתנים לרכישה במהדורה דיגיטלית מסומנים באתר בכותרת “עותק דיגיטלי”. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון הספרים הדיגיטליים באתר, ללא הודעה מוקדמת.

7.5 לא ניתן לרכוש ספר מודפס וספר דיגיטלי באותה הזמנה. משתמש אשר מעוניין לרכוש את שני סוגי הספרים, יתבקש לעשות זאת בשתי הזמנות נפרדות.

7.6 בעת ההרשמה לאתר, המשתמש מתבקש להזין שם משתמש (כתובת דואר אלקטרוני) וסיסמא. פרטים אלו ישמשו את המשתמש בעת כניסתו לחשבונו האישי. משתמש שיזין בכניסה פרטים שאינם תואמים לאלו שהזין בטופס הרישום, לא יוכל להיכנס לאזור הקריאה הייעודי.

7.7 בסיום התשלום עבור הספר הדיגיטלי, יישלחו למשתמש 2 הודעות בדואר אלקטרוני, האחת קבלה עבור התשלום והשנייה סיכום של ההזמנה, ובה יופיע גם קישור לחשבונו האישי באתר. על המשתמש ללחוץ על קישור זה או לגלוש לחשבונו האישי באתר, להזין את פרטי המשתמש והסיסמא איתם נרשם לאתר, ולאחר מכן יוכל לקרוא את הספר הדיגיטלי באזור הייעודי “הספרים הדיגיטליים שלי”.

7.8 שם המשתמש והסיסמא הינם פרטים אישיים ועל המשתמש לשמור על סודיותם. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה אשר תיגרם למשתמש עקב שימוש לא תקין על ידו בשם המשתמש והסיסמא שלו.

7.9 אוסף הספרים הדיגיטלי שייך באופן אישי למשתמש. שמירת הקובץ, העתקה, הפצה ושיתוף (כולל שיתוף בענן קריאה) של ספרים דיגיטליים אסורה על פי חוק.

8. ביטול הזמנה שבוצעה באתר

8.1 ביטול העסקה ע”י מזמין תתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. כספו של המזמין יושב לו, עבור המוצר המוחזר בלבד, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית על חשבון הלקוח.

8.2 בכל מקרה של ביטול עסקה, עלות המשלוח לא תוחזר למשתמש. יודגש ויובהר כי, ביטול העסקה ו/או החלפת המוצרים ו/או זיכוי ו/או השבת התמורה ייעשו בהתאם להוראות כל דין.

8.3 סעיף זה אינו חל על ספרים דיגיטליים (למעט במקרה שבו התקן הצפייה אינו מאפשר את קריאת הספר), על מוצרים הניתנים להקלטה, העתק ושכפול (כולל חוברות ומגזינים) וכן למוצרים שהמזמין פתח את אריזתם המקורית.

8.4 הודעה על ביטול העסקה תימסר לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 14 להלן.

8.5 במידה והמשתמש לא השלים את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום ו/או כל פרט מידע דרוש אחר, במועד ביצוע ההזמנה, החברה תהא רשאית לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.6 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או כל אירוע שאינו בשליטת החברה ו/או מי מטעמה, לא יתאפשר ניהול האתר כסדרו ו/או אספקת המוצרים ו/או עמידה בהתחייבות כלשהי של החברה באופן מלא או חלקי, תהא החברה רשאית לבטל את העסקאות וההתקשרויות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות אירועים ביטחוניים ו/או פעולות איבה ו/או מצבי חירום כלל ארציים או נקודתיים, שביתות או השבתות, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות ולרבות חבלות כלשהן.

9. זכויות קניין רוחני

9.1 האתר תוכנו והשירותים שבו, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בכל הטקסטים, החומרים, היישומים, הספרייה הדיגיטלית באתר, בודהיפדיה המפורסמת באתר (אוסף של ערכים ומושגים בתחום הבודהיזם המתורגמים לעברית), העיצוב הגרפי, יישומי התוכנה, הקבצים, הקודים, התמונות וסימני המסחר בו (להלן: “התוכן”), שייכים לחברה ו/או לצד שלישי אשר התיר לה את השימוש בהם, והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית.

9.2 המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ או למסור לצד שלישי, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, להדפיס ולשמור את התוכן באתר או להשתמש בו לצרכים אלו, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב.

9.3 השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (AS-IS), דהיינו, ללא אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, שיווק, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמה מראש ובכתב לכך של החברה.

10. מסירת פרטים על ידי המשתמש ומדיניות הגנת הפרטיות

10.1 החברה מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של החברה אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

10.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים הוא מאשר משלוח הודעות ע”י החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם מטרות האתר, כמפורט בסעיף 2 לעיל, וכי מסירה כאמור תהווה הסכמה של המשתמש להצטרפות לרשימת תפוצה של האתר לקבלת הודעות, עדכונים, דברי פרסומת, כתב עת בודהיסטי (כתב עת אשר ישלח, מעת לעת, המכיל, בין היתר, אוסף של מאמרים מתורגמים לעברית פרי עטם של בכירי מורים בודהיסטים) וחומר שיווקי ופרסומי, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

10.3 החברה תהא רשאית לנהל מאגר מידע, לשמור פרטים אישיים של המשתמש ולעבדם, אשר יגיעו לידיעתה באמצעות השימוש באתר וכאלה אשר הועברו על ידי המשתמשים, מרצונם החופשי כאמור לעיל.

10.4 משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לכתובת הדוא”ל
[email protected] בבקשה להסרתו ממאגר המידע.

10.5 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם החברה המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר בפרטי יצירת הקשר המפורטים בסעיף 14 להלן וכן באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא”ל ו/או הודעות ה- sms, ו/או הודעות ה- WhatsApp לפי העניין.

10.6 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

11. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies  (קוקיות)

כאשר משתמש באתר, נכנס, או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. “Cookies” (“קוקיות”) הן קבצים, לרבות קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמשים בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש, לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookies מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

12. גיוס תרומות

12.1 המשתמש יהא רשאי לתרום לחברה באמצעות האתר.

12.2 התרומה באמצעות האתר תתאפשר לכל משתמש אשר בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

12.3 משתמש יהא רשאי לפנות אל החברה על פי הפרטים המופיעים בסעיף 12 להלן, בבקשה לביטול התרומה שניתנה על ידו לחברה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 ותקנותיו ובלבד שפנה אל החברה בכתב תוך 14 יום מהמועד בו ניתנה תרומתו כאמור.

12.4 החברה תשיב למשתמש את סכום תרומתו. במידה וחברת האשראי או כל גורם אחר יחייב את החברה בעמלה בגין פעולה כאמור, תנוכה מסכום תרומתו של המשתמש כאמור העמלה שתידרש החברה לשלם.

13. שונות

13.1 כל התמונות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ולעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים כפי שיסופקו בפועל, שלא יחייבו את החברה.

13.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות בגין רכישת שירות ו/או מוצר כלשהו אשר יסופק ע”י נותן שירות כלשהו שפרסם את שירותיו במסגרת האתר ו/או ע”י גולש כלשהו, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

13.3 החברה לא תהא אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים וכן לא תהא אחראית לתוכן ו/או לשירותים ו/או לפרסומים באתר אשר יופיעו ע”י גולשי האתר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הקישור יוביל לאתר קיים/פעיל.

13.4 רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות.

13.5 החברה תהא רשאית לשנות את הוראות תנאי שימוש אלו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.6 תנאי שימוש אלה וכל סכסוך הקשורים להם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מתנאי השימוש או הקשור בהם תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל אביב.

14. יצירת קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות הנ”ל, לרבות הסרתך ממאגר המידע של החברה ו/או ביטול רכישת מוצר שנרכש באתר בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת [email protected] או דרך טופס יצירת הקשר באתר: www.buddhism-israel.org/contact-us בהודעת WhatsApp לטל: 0543-068069.

Skip to content